ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ГОМБДОРЖИЙН УНДРГАЛ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/19/2018 16:00:13
2. Хүйс Эмэгтэй
3. Боловсрол 1978 - ерөнхий боловсрол
1985 - дээд боловсрол
4. Мэргэшил 1996 - "ТББ-ын удирдлага"-ын Сургагч багш (Америкийн багш нарын холбоо, Ардчиллын төлөөх Боловсролын Сан, БНПУ)
1997 - Чиглүүлэгч бэлдэх сургалт (Мерси Кор Олон улсын байгууллага)
2004 - "ТББ-ын салбарын судалгаа ба Үнэлгээ" цахим курс (Олон улсын Хүний эрхийн боловсролын нийгэмлэг)
2005 - "Бодлогогын баримт бичиг боловсруулах" болон "Бодлогын үр ашигтай стратеги боловсруулах" сургалт (Нээлттэй нийгмийн хүрээлэн, Будапешт, БНУУ)
2010 - "Нийгмийн хариуцлага"-ын Сургагч багш (Ази, Номхон далайн бүсийн Нийгмийн хариуцлагын нэгдсэн сүлжээ, Манила, Филиппин)
5. Хөдөлмөр эрхлэлт Ардчиллын боловсрол төв (ДЕМО), захирал, 2002, Г.Ундрал, 99164419

25045

381

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories