ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ХАЛТАРЫН БАТСУУРЬ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/17/2018 13:01:18
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол Мандалговь хот 10-жилийн дунд сургууль 1986,
Бакалвар---BYU-Hawaii Их сургууль 1999,
Лондон Эдийн Засгийн Их Сургууль, 2013.
4. Мэргэшил PMP-Project Management Professional---Төслийн Мэргэшсэн Менежер. АНУ 2007
5. Хөдөлмөр эрхлэлт Монголын Эрдэмтдийн Үндэсний Зөвлөл, УБ хот  2018
Ажлын албаны дарга
Өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах,  төсөл, хурал зөвөлгөөнүүдийг зохион байгуулах
Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг, УБ хот 2016-2017
Судалгааны төвийн захирал
Монголын болоод олон улсын татварын тогтолцоо, үндэстэн дамнасан корпорацуудын татварын орчны судалгааг хийсэн. Монгол улс BEPS-Tатварын суурийг багасгаж ашгийг зувчуулах санаачилгад нэгдэх, Global Forum-Татварын мэдээлэл харилцан солилцох олон улсын санаачилгад нэгдэх асуудалд судалгаа хийж зөвөлгөө өгсөн.
Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС) Эдийн Засгийн Сургууль, 2014-2015
Олон улсын эдийн засгийн багш (цагийн багш)
Олон улсын эдийн засаг үүн дундаа олон улсын худалдаа, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа ба Монголын орчин
Тогтвортой Хөгжлийн Стратегийн Хүрээлэн,  УБ хот 2012-2016
Судлаач: Макро эдийн засгийн өсөлт, Гадаад өр, хөгжлийн эдийн засгийн онцлог, уул уурхайд түшиглэсэн эдийн засгийн явц, тогтвортой ажиллагаа, хөгжиж буй орнууд ба үндэстэн дамнасан корпорацуудТетра Тек Инженер ШУ-Дэвшлийн Корпорац, Виржиниа Муж, АНУ
2009-2011
Төслийн Менежер/Системийн Инженер
Агаарын навигацын системийн хяналт, ажиллагааны тогвортой байдлыг хангах
MCG Капитал (Хөрөнгө Оруулагч Банк Корпорац) Виржиниа Муж, АНУ
2006-2008
Судлаач/Шинжээч
Салбарын болон портфолио компаниудад дүн шинжилгээ хийх: хувьцааны хөдөлгөөн, санхүүгийн мэдээллийг цуглуулах, анализ хийх менежментийг шаардагдах мэдээллээр хангах
Дэлхийн Аюулгүй Байдлын Судалгааны Инститүц 2004-2006
World Security Institute
Судлаач Аналист (Төв ази, хуучин ЗХУ-н бүрэлдхүүн дэх улсууд)
Шилжилтийн үеийн эдийн засгийн онцлог
Дэлхийн Банк, 2001-2003
Мэргэжилтэн: Ядуурлыг бууруулах програм
Хөгжиж буй орнуудад буй ядуурлын шалтгаан, нөхцөл байдал, гарц гаргалгааг судлах

18305

733

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories