ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: БҮДЭЭГИЙН МЭНДБАЯР

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/19/2018 16:55:29
2. Хүйс Эмэгтэй
3. Боловсрол -2008 онд МУИС-ийн ОУХС-ийн Олон улсын Эдийн засгийн харилцаа
-2015 онд МУИС-ийн ОУХНУС-ийн Нийтийн удирдлагын магистр
4. Мэргэшил -Хариуцлагатай уул уурхайн жишиг шаардлага ба үнэлэх аргачлал судалгаа (НҮБХХ-ийн БНТУХБОТөсөл, УБ хот 2018 он)
-Байгалийн баялгийн засаглалын хөтөлбөр (ББЗИнституц болон Төв ---Европын их сургууль, Будапешт хот 2018 он)
-Дотоод аудитын олон улсын зэрэг олгох сургалт (Дотоод аудиторуудын олон улсын институт, УБ хот 2018)
-Уул уурхайн амьдралын мөчлөг ба олон нийтийн оролцоог хангах сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр (СЕСМИМ төсөл УБ хот, 2016)
-Эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр (W4C ТББ болон КАС ОУБ, УБ хот 2015 он)
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 2015-2018     Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн (Эрдэнэс Монгол ХХК)
2013-2015     ГХАХ-ийн дарга, жендэрийн мэргэжилтэн (БХБЯ)
2009-2013     Туслах, зөвлөх (УИХ-ын ТГ )

 

16067

37990

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories